Phương thức thanh toán tháp Park 3B

Phương thức thanh toán tháp Park 3B

PTTT chuẩn: chia làm 13 đợt, chiết khấu 0%

PTTT nhanh (50%): chia làm 5 đợt, chiết khấu 2%

PTTT nhanh (70%): chia làm 3 đợt, chiết khấu 4%

PTTT nhanh (95%): chia làm 2 đợt, chiết khấu 7%

Helper: 0909 986 992
Tải bảng giá